https://www.duolingo.com/-Missi-

[Giải trí - Góc điện ảnh] ✈ !!!Despicable Me!!!

Nhô mấy bn, hum nay mk đăng topic này để những ng đã và chưa xem bộ phim hoạt hình "despicable me (p1)" cùng tìm hiểu sâu hơn về nội dung bộ phim này nhé...DESPICABLE ME:

The film begins with news of an Egyptian pyramid stolen. When superhero Gru (Steve Carell) heard this, he felt badly hurt, and attempted to commit a robbery that would have struck the most for centuries, including stealing the moon.

Bộ phim bắt đầu với tin một kim tự tháp Ai Cập đã bị đánh cắp. Khi siêu trộm Gru (Steve Carell) nghe được điều này, anh ta cảm thấy danh dự bị tổn thương ghê gớm, và toan tính thực hiện một vụ trộm có thể sẽ gây chấn động nhất cả thế kỷ, đó là ăn trộm Mặt Trăng.

Gru tries to borrow money from Bad Bank and meets another superhero named Vector (Jason Segel). Vector does not seem to like Gru. Bankruptcy attorney Perkins (Will Arnett) does not agree to loan Gru money until Gru is in the hands of a miniature gun - what is needed to carry out the plot. Perkins tells Gru he is getting older, and other thieves, such as Vector, are younger and more powerful - Vector is the one who stole Egypt's pyramid.

Gru tìm cách vay một khoản tiền từ Ngân hàng Xấu xa và gặp một siêu trộm khác tên là Vector (Jason Segel). Vector có vẻ không ưa gì Gru. Chù tịch ngân hàng là ông Perkins (Will Arnett) không đồng ý cho Gru vay tiền cho đến khi Gru có trong tay cây Súng thu nhỏ - thứ cần thiết để thực hiện âm mưu. Ông Perkins nói với Gru rằng anh đang già đi, và những siêu trộm khác, ví dụ như Vector, trẻ hơn và có năng lực hơn - Vector chính là người đã đánh cắp kim tự tháp Ai Cập.

Gru and the minions are stolen from a secret laboratory in East Asia, but then Vector snatches it and uses it to shrink Gru's aircraft. Gru found all the way to retrieve the gun from Vector's residence, but all attempts to break into it were unsuccessful. When she sees three orphaned girls, Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier), and Agnes (Elsie Fisher) enter Vector's house for biscuits, Gru takes over the three girls at Hattie's orphanage. Gru asked his assistant, Dr. Nefario (Russell Brand), to create robotic camouflage biscuits. Gru gave the machine to the three girls assigned to Vector. Later, thanks to the help of three girls and robots, Gru regained the gun.

Gru và đám minion trộm được Súng thu nhỏ từ một phòng thí nghiệm bí mật ở Đông Á, nhưng sau đó Vector cướp mất và dùng nó để thu nhỏ máy bay của Gru. Gru tìm đủ cách để lấy lại cây súng từ nơi ở của Vector, nhưng mọi nỗ lực đột nhập vào đó đều không thành công. Khi nhìn thấy ba cô bé mồ côi là Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier), và Agnes (Elsie Fisher) vào được nhà Vector để bán bánh quy, Gru nhận nuôi ba cô bé ở viện mồ côi của bà Hattie. Gru yêu cầu trợ lý là Tiến sĩ Nefario (Russell Brand) tạo nên những người máy ngụy trang thành bánh quy. Gru đưa những con người máy này cho ba cô bé giao cho Vector. Sau, đó nhờ sự trợ giúp của ba cô bé và đám người máy, Gru lấy lại được Súng thu nhỏ.

On the way home, three girls beg Gru to enter the park. Gru agreed, with the intention of leaving the three girls there. But the ticket salesman said that there must be adults accompanied by children in the roller coaster. Finally, Gru is happy with the three girls. Returning home, Gru presented his plan to Mr. Perkins via television. The three girls constantly break Gru. Again Perkins refuses to loan to Gru, claiming though the plan does not matter but he wants another younger thief to do so. Mr. Perkins calls Vector (actually his son, his real name Victor) to the Bank of Great Depression, telling him that Gru has stolen the gun. As for Gru, he nearly gave up on the plan due to lack of funds, but the three girls and minions raised funds and the plan was still in place.

Trên đường về nhà, ba cô gái xin Gru cho vào công viên. Gru đồng ý, với ý định là sẽ bỏ ba cô gái lại đó. Nhưng người bán vé nói rằng phải có người lớn đi kèm trẻ em trong trò tàu lượn siêu tốc. Cuối cùng Gru cũng tỏ ra vui vẻ với ba cô bé. Trở về nhà, Gru trình bày kế hoạch của mình cho ông Perkins qua truyền hình. Ba cô bé cứ liên tục phá rối Gru. Một lần nữa Perkins từ chối cho Gru vay tiền, tuyên bố mặc dù kế hoạch không có vấn đề gì nhưng ông ta muốn một siêu trộm khác trẻ hơn làm việc đó. Ông Perkins gọi Vector (thực ra là con trai ông ta, tên thật là Victor) đến Ngân hàng Xấu xa để bảo rằng Gru đã lấy được Súng thu nhỏ. Về phần Gru, anh ta đã gần như từ bỏ kế hoạch do thiếu kinh phí, nhưng ba cô bé và những minion đã gây quỹ và kế hoạch vẫn được thực hiện.

Gru stands between the two choices, as the day of theft of the Moon is also the day the three girls performed ballet. Dr. Nefario, seeing that the three girls appear to be obstructing their work, called Hattie to take the three girls to the orphanage. Gru continues to implement the plan.

After shrinking and luring the Moon into his pocket, Gru remembered the three girls' performances and rushed back to Earth. But when Gru arrived, the concert was over. On stage, Gru finds the piece of paper that Vector left, which says: Three girls exchange for the Moon. When Gru took the Moon for Vector, Vector canceled the deal and kept the three girls together with the Moon. This made Gru angry and Gru destroyed the sure defenses outside of Vector's house. Vector escape with the girls on a flying saucer. Gru clung to the bottom of the ship. When Gru was about to release his hand, Dr. Nefario flew aboard the aircraft that Vector had shrunk before. Nefario said that the bigger the object, the smaller the gun. Soon afterwards, the Moon - which is in Vector's flying saucer - swells back and grows and destroys the ball containing three girls. After escaping the orb, the three girls saw Gru outside, telling the three girls to jump towards him. Edith and Agnes jump over Gru's ship, but Margo does not jump, Vector catches her. The Moon rolls and hits Vector, causing Margo to fall. Gru rescues her with the help of the minions. The moon grows louder and louder, disrupting the controls of the saucer, and then the flying saucer with Vector and Moon, flying back into space.

Gru and her three returned to live happily together. The three girls performed a special event for Gru, not the song "Swan Lake" but the song "Why do not you dance?" And everyone on the dance floor.

Gru đứng giữa hai sự lựa chọn, vì ngày dự định đánh cắp Mặt Trăng cũng là ngày ba cô gái biểu diễn múa ba-lê. Tiến sĩ Nefario, thấy rằng ba cô gái có vẻ cản trở công việc của mình, bèn gọi bà Hattie đến để đưa ba cô bé về viện mồ côi. Gru vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch đã định.
Sau khi đã thu nhỏ và cho Mặt Trăng vào túi, Gru nhớ đến buổi diễn của ba cô gái và tức tốc quay trở về Trái Đất. Nhưng khi Gru đến nơi thì buổi biểu diễn đã kết thúc. Ở sân khấu, Gru tìm được mảnh giấy mà Vector để lại, trong đó viết: Ba cô gái đổi lấy Mặt Trăng. Khi Gru đã đưa Mặt Trăng cho Vector, Vector hủy giao kèo và giữ luôn ba cô bé cùng Mặt Trăng. Điều này làm cho Gru giận sôi và Gru đã phá hỏng hàng phòng thủ chắc chắn ngoài căn nhà của Vector. Vector trốn thoát cùng các cô gái trên một chiếc đĩa bay. Gru kịp bám vào phần dưới con tàu. Khi Gru sắp thả tay thì Tiến sĩ Nefario bay đến trên chiếc tàu bay mà Vector đã thu nhỏ lúc trước. Nefario bảo rằng, vật thể càng to thì Súng thu nhỏ càng mau hết hiệu lực. Ngay sau đó Mặt Trăng -đang nằm trong đĩa bay của Vector - bỗng phình to trở lại, lớn dần và phá hỏng quả cầu đang chứa ba cô gái. Sau khi thoát được quả cầu, ba cô bé thấy Gru bên ngoài, đang bảo ba cô bé nhảy về phía mình. Edith và Agnes nhảy qua được tàu của Gru nhưng Margo chưa kịp nhảy thì Vector bắt được cô bé. Mặt Trăng lăn tròn và đánh ngã Vector, làm Margo rơi xuống. Gru cứu được cô bé với sự giúp sức của những minion. Mặt Trăng càng lúc càng to lên, phá hỏng bộ điều khiển của đĩa bay, và sau đó chiếc đĩa bay cùng Vector và Mặt Trăng, bay trở lại vào không gian.
Gru cùng ba cô bé trở về sống hạnh phúc với nhau. Ba cô bé biểu diễn một buổi đặc biệt cho Gru, không phải bài Hồ Thiên Nga mà là bài Sao bạn không nhảy đi. Và tất cả mọi người cùng lên sàn nhảy.

Còn đây là bộ phim DESPICABLE ME part 1 dành cho các bn chưa có cơ hội xem:


PART 2:


MINIONS:


CHÚC CÁC BN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT XEM PHIM VUI VẺ

1 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/....LinYujin....

Có phần 2 nữa á.........woa.......1 like cho bạn......mình sẽ xem.....~! ^-^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Missi-

^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Kayla...-

chiếu phần 3 hè này đóa, ai đi coi k

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Missi-

mk bts

1 năm trước

https://www.duolingo.com/naluna_nalu

very good

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Missi-

uk ^^

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....LinYujin....

.................

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Missi-

bn đã watch chửa @.@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khanh.5-6

^-^ Mình xem part 2 nhưng chưa xem part 1

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Missi-

bn xem đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Diamond_Dragon

hay óa!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Missi-

uk, mk cx thấy thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Babybin-Cute

mình chưa xem part 3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Babybin-Cute

mong có quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huydepzai3

AI LAM BẠN TÔI KHÔNG

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.