"She cooks."

แปลว่า:เธอทำอาหาร

June 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PAN442825

เธอทำอาหาร

July 16, 2017

https://www.duolingo.com/KamonKaews

หล่อนทำอาหาร

June 19, 2017

https://www.duolingo.com/viva727118

หล่อนทำอาหาร

July 1, 2017

https://www.duolingo.com/.oOo.

เธอปรุงอาหาร

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/Apple383985

ต้องเป็น เธอ/หล่อนทำอาหาร

September 16, 2017

https://www.duolingo.com/tatcha4

เขา = he, เธอ = she

October 31, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย