"She cooks."

แปลว่า:เธอทำอาหาร

June 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PAN442825

เธอทำอาหาร


https://www.duolingo.com/profile/NamMonzz

หล่อนทำอาหาร


https://www.duolingo.com/profile/viva727118

หล่อนทำอาหาร


https://www.duolingo.com/profile/.oOo.

เธอปรุงอาหาร


https://www.duolingo.com/profile/Apple383985

ต้องเป็น เธอ/หล่อนทำอาหาร


https://www.duolingo.com/profile/tatcha4

เขา = he, เธอ = she

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย