"She reads."

แปลว่า:เธออ่าน

June 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/BanksBankk

เธออ่าน


https://www.duolingo.com/profile/Asnee1

ตอบเธออ่านแล้วทำไมไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/John278143

เธออ่าน


https://www.duolingo.com/profile/P_Plaifahh

เธออ่าน,หล่อนอ่าน


https://www.duolingo.com/profile/Warattaya1

แก้ไขด้วยค่ะ ไม่ใช่เขา


https://www.duolingo.com/profile/KanyaratPh

ทำไมเติมSตรงอ่าน


https://www.duolingo.com/profile/wiwatkethe

เอกพจน์ บุรุษที่3 กริยาต้องเติม s


https://www.duolingo.com/profile/wiwatkethe

เอกพจน์บุรุษที่ 3 กริยาต้องเติม s

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย