"She reads."

แปลว่า:เธออ่าน

June 19, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BanksBankk

เธออ่าน

June 19, 2017

https://www.duolingo.com/Asnee1

ตอบเธออ่านแล้วทำไมไม่ถูก

July 21, 2017

https://www.duolingo.com/John278143

เธออ่าน

August 11, 2017

https://www.duolingo.com/P_Plaifahh

เธออ่าน,หล่อนอ่าน

September 6, 2017

https://www.duolingo.com/Warattaya1

แก้ไขด้วยค่ะ ไม่ใช่เขา

October 26, 2017

https://www.duolingo.com/KanyaratPh

ทำไมเติมSตรงอ่าน

January 31, 2018

https://www.duolingo.com/wiwatkethe

เอกพจน์ บุรุษที่3 กริยาต้องเติม s

March 2, 2018

https://www.duolingo.com/wiwatkethe

เอกพจน์บุรุษที่ 3 กริยาต้องเติม s

March 2, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย