"I read."

แปลว่า:ฉันอ่าน

June 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/QOLI8

อ้านไงวะออกเสียงไม่ถุก

August 13, 2017

https://www.duolingo.com/ja2Azf

5555 ดช่นเดียวกัน

August 10, 2018

https://www.duolingo.com/ThitareeTh

เอิน้บืยส้วดีมาบจชบา

October 19, 2018

https://www.duolingo.com/BVrb19

ไอ-รีด

March 9, 2019

https://www.duolingo.com/TaweewatJu

พอเว้นวรรคก็ไม่ให้เว้น พอไม่เว้นวรรคก็ผิด คือ??

August 6, 2017

https://www.duolingo.com/A3a32

ฉันอ่าน ไม่ถูก เลยตอบ ฉันถูก โดนเด้งออกจากโปรแกรมเลย 555+

August 23, 2017

https://www.duolingo.com/kronpienpi1

ฉันอ่าน

June 20, 2017

https://www.duolingo.com/sophisnapa

ฉันอ่านไม่ใช่ผมอ่านนะ

August 19, 2017

https://www.duolingo.com/Yqqx4

555เขียนผิด

December 13, 2017

https://www.duolingo.com/Nudda2

55 ตอบไม่ถูกอ่ะ ฉันกิน

December 19, 2017

https://www.duolingo.com/LodAom

เป็นคนลาวล่อ

June 22, 2018

https://www.duolingo.com/Nudda2

ฉันอ่าน

December 19, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย