"I read."

แปลว่า:ฉันอ่าน

June 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/QOLI8

อ้านไงวะออกเสียงไม่ถุก


https://www.duolingo.com/profile/ja2Azf

5555 ดช่นเดียวกัน


https://www.duolingo.com/profile/ThitareeTh

เอิน้บืยส้วดีมาบจชบา


https://www.duolingo.com/profile/BVrb19

ไอ-รีด


https://www.duolingo.com/profile/A3a32

ฉันอ่าน ไม่ถูก เลยตอบ ฉันถูก โดนเด้งออกจากโปรแกรมเลย 555+


https://www.duolingo.com/profile/TaweewatJu

พอเว้นวรรคก็ไม่ให้เว้น พอไม่เว้นวรรคก็ผิด คือ??


https://www.duolingo.com/profile/kronpienpi1

ฉันอ่าน


https://www.duolingo.com/profile/sophisnapa

ฉันอ่านไม่ใช่ผมอ่านนะ


https://www.duolingo.com/profile/Yqqx4

555เขียนผิด


https://www.duolingo.com/profile/Nudda2

55 ตอบไม่ถูกอ่ะ ฉันกิน


https://www.duolingo.com/profile/LodAom

เป็นคนลาวล่อ


https://www.duolingo.com/profile/Nudda2

ฉันอ่าน


https://www.duolingo.com/profile/Bzia14

ทำไมผิด​ ตรงกับเฉลย​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน