"I drink and I eat."

แปลว่า:ผมดื่มและผมกิน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/5V4K

น่าจะ ถ้าเป็นตัวเรา ไม่ต้องเติมSเเล้วถ้าเป็นคนอื่น เช่น She He man ให้เติมS (ไม่รูว่าใช่หรือป่าวนะค่าใตรรู้บอกที)

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nalin616589

ประธานเป็น he, she, it ให้เต็ม s หลังกริยาค่ะ ถ้าประธานเป็น I, you, we,they ไม่ต้องเต็ม s หลังกริยาค่ะ เช่น l drink , you drink, he drinks, she drinks

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

คำนามที่มีความหมายเทียบเท่าด้วย แต่จำแค่ he,she,it กริยาเติม s,es ก็พอสรรพนามอื่นก็ไม่ต้องถ้าเจอนามก็แปลงเป็นสรรพนามเช่น apples=they, apple=it, Jane=she, John=he, children=they ถ้าตรงกับ he,she,it ก็เติมซะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TruzherQru

เท่าที่รู้นะครับ ถ้าเรากล่าวถึงบุคคลที่สามให้เติมเอส(อันนี้คือที่ผมเข้าใจนะ)

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

they ไม่เติมนะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Khanana1

เอ่อ ทำไมเมื้อกี้เติม s อันนี้ไม่มี

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PoysianJar

แว๊แย่จัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sue657845

ต้องพิมว่าไรถึงจะถูกอะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Hin-Phanuprat

Wtf!!

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/palmmy713641

ผิดตรงไหน

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย