"She wears my shoes."

แปลว่า:เธอสวมรองเท้าของฉัน

June 24, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MicRungrod

เธอสวมรองเท้าของฉัน

August 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/npka

She น่าจะใช่ เธอมากกว่า

June 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/papim8975

ใช้ She แต่แปลว่า เขาใส่รองเท้าของผม??? คทออะไร

July 9, 2017

https://www.duolingo.com/profile/toong4

สระ "า" น่าจะหายไปหนึ่งตัวจากคำตอบ

August 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Aey146500

น่าจะใช้คำว่าเธอหรือหล่อนมากกว่านะคะ

August 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/BestRittib

ใช้ She ไม่น่าจะแปลเป็น เค้า อ่ะ

December 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

ตรวจดูใหม่ด้วย

July 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tarn69486

เหมือนสระกับพยัญชนะตกหล่นนะคะ

July 19, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย