"Đó là một con mèo."

Dịch:That is a cat.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguynminhp693633
Nguynminhp693633
 • 11
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

This is a cat

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
 • 20
 • 18
 • 15
 • 12
 • 5

Không thể dùng "This is a cat." được nha bạn.

This - Đây/Này dùng để chỉ những cái ở gần người nói.

It/That - Nó/Đó dùng để chỉ những cái ở xa người nói.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.