"I would like to go swimming."

แปลว่า:ฉันอยากจะไปว่ายน้ํา

June 27, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Manee439426

ตอบถูกตามเฉลยทำไมไม่ผ่าน ไม่เข้าใจ


https://www.duolingo.com/profile/punyasin

ผมอยากจะไปว่ายน้ำ


https://www.duolingo.com/profile/LeeToshite

ต้องพิมพ์คำว่า "น้ำ" แบบนี้ครับถึงจะผ่าน น น้ น้ํ น้ํา


https://www.duolingo.com/profile/hippietrail

I think they fixed this. You can now type "water" either way and it will be accepted.


https://www.duolingo.com/profile/LeeToshite

ต้องพิมพ์คำว่า "น้ำ" แบบนี้จึงจะผ่านครับ

น หนู ไม้โท นิคหิต(หยาดน้ำค้าง-ํ) สระอา

น น้ น้ํ น้ํา


https://www.duolingo.com/profile/Phawimon1

ฉันอยากจะไปว่ายน้ำ ก็ถูกแล้วนิค่ะไม่เข้าใจว่าผิดตรงไหน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย