"She reads a book."

แปลว่า:เธออ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

June 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/r1rC2

ทำไมถึงเป็น reads ค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/leobeerzaa

เมื่อประธาน (S) ของประโยคเป็นเอกพจน์ He, She, It, ชื่อคนคนเดียว กริยา (V) ต้องเติม -s, -es ตามหลักไวยกรณ์จ้า


https://www.duolingo.com/profile/BewtyBarbies

คำนำหน้าเป็น He, She, It เลยต้องเติม S


https://www.duolingo.com/profile/JamePatpon

เค้า ทำไมไม่เขา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน