"She reads a book."

แปลว่า:เธออ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

June 28, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/r1rC2

ทำไมถึงเป็น reads ค่ะ

March 31, 2018

https://www.duolingo.com/leobeerzaa

เมื่อประธาน (S) ของประโยคเป็นเอกพจน์ He, She, It, ชื่อคนคนเดียว กริยา (V) ต้องเติม -s, -es ตามหลักไวยกรณ์จ้า

February 20, 2019

https://www.duolingo.com/BewtyBarbies

คำนำหน้าเป็น He, She, It เลยต้องเติม S

March 31, 2018

https://www.duolingo.com/JamePatpon

เค้า ทำไมไม่เขา

June 28, 2017

https://www.duolingo.com/nattarmgHu

Kuy

July 4, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย