https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

Vòng quanh thế giới cùng Duolingo:Rừng rậm Amazon huyền bí(Phần 1:Đa dạng sinh học)

Hello mọi người,mọi người có muốn đi du lịch không?Chắc chắn là có rồi,đi du lịch thì ai mà chẳng thích.Bây giờ bạn hãy ngồi trên chiếc máy tính(hay sì mát phôn gì gì đó)và cùng theo dõi sự hấp dẫn.Hôm nay,hãy cùng đi đến rừng Amazon,khu rừng với những truyền thuyết về bộ lạc ăn thịt người,hoa ăn thịt người và rất nhiều điều bí ẩn.....

Amazon rainforest (Portuguese Brasilia: Amazonia Floresta or Amazonia; or Amazon rainforest, or Amazon rainforest) is a Amazon rainforest in the Amazon region of the Amazon, or Amazon Basin. It covers an area of ​​7 million km² (1.7 billion acres), of which rain forests cover 5.5 million km² (1.4 billion acres) .This area is in the territory of 9 countries: Peru (13%), Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam and French Guyana. The states or provinces of the four states are named under the Amazonas zone. The Amazon Rain Forest accounts for more than 50% of the Earth's remaining rainfed forests and includes one of the largest and most abundant tropical rainforest in the world.

Rừng mưa Amazon (tiếng Bồ Đào Nha Brasilia: Amazonia Floresta hay Amazonia; hay rừng nhiệt đới Amazon, gọi tắt là Rừng Amazon, là một khu rừng ẩm vùng Amazon Nam Mỹ. Khu vực này, được gọi là Amazonia hoặc Khu vực Amazon bao gồm một diện tích 7 triệu km² (1,7 tỷ mẫu Anh), trong đó rừng mưa chiếm 5,5 triệu km² (1,4 tỷ mẫu Anh).Khu vực này nằm trong lãnh thổ của 9 quốc gia: chủ yếu là Brasil (với 60% rừng mưa), Peru (13%), và các nước thuộc Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam cùng Guyana thuộc Pháp . Các bang or tỉnh của 4 quốc gia được đặt tên Amazonas dưới khu rừng này. Rừng mưa Amazon chiếm hơn 50% lượng mưa rừng còn lại của Trái đất và bao gồm một rừng mưa nhiệt đới lớn nhất và phong phú nhất về loài trên thế giới.

Amazon Rain Forest is a nature reserve in the world. It's a biosphere reserve for humans. Consequently, the conservation of rare and endangered species and resources, especially the living resources of this region, is to protect the survival and development of the human world.

Rừng mưa Amazon là một khu bảo tồn thiên nhiên trên thế giới. Đó là khu dự trữ sinh quyển cho loài người. Chính vì vậy sự bảo tồn các loài động vật quý hiếm và các loại tài nguyên, nhất là nguồn tài nguyên sinh vật tại khu vực này nhằm bảo vệ sự tồn tại và phát triển của thế giới loài người.

Wet tropical forest is one of the richest species communities in the world, and tropical rainforests in the Americas are richer in species than wetland forests in Africa and Asia. As the largest tropical rainforest strip in the Americas, Amazon rainforest has unparalleled biodiversity. About 10% of the known species in the world live in the Amazon Rainforest. It constitutes the largest collection of living and flora species in the world.

The area is home to about 2.5 million species of insects, tens of thousands of plant species, and about 2,000 species of birds and mammals. To date, at least 40,000 species of plants, 3,000 species of fish, 1,294 species of birds, 427 species of mammals, 428 species of amphibians, and 378 species of reptiles have been classified scientifically in this area. About 20% of the world's birds live in Amazon rainforests. Scientists have described about 96,660-128,843 invertebrate species in every Brasil [5].

Rừng nhiệt đới ẩm ướt là một quần xã sinh vật phong phú nhất về loài, và các rừng mưa nhiệt đới tại châu Mỹ thì phong phú về loài hơn các rừng đất ẩm ướt ở châu Phi và châu Á[1]. Như là một dải rừng mưa nhiệt đới lớn nhất tại châu Mỹ, rừng mưa Amazon có sự đa dạng sinh học không thể so sánh. Khoảng 10% số lượng loài đã biết trên thế giới sống tại rừng mưa Amazon[2]. Nó hợp thành tập hợp lớn nhất các loài động, thực vật còn sinh tồn trên thế giới.

Khu vực này là quê hương của khoảng 2,5 triệu loài côn trùng[3], hàng chục nghìn loài thực vật, và khoảng 2.000 loài chim cùng thú. Tới nay, ít nhất khoảng 40.000 loài thực vật, 3.000 loài cá, 1.294 loài chim, 427 loài thú, 428 loài động vật lưỡng cư, và 378 loài bò sát đã được phân loại khoa học trong khu vực này[4]. Khoảng 20% loài chim trên thế giới sống trong các khu rừng mưa của Amazon. Các nhà khoa học đã mô tả khoảng 96.660-128.843 loài động vật không xương sống chỉ tại mỗi Brasil[5].

The diversity of plants is highest on Earth with some scientists estimating that one square kilometer can contain over 75,000 species of wood and 150,000 species of higher plants. One square kilometer of Amazon rainforest can contain about 90,790 tons of surviving plants. Average biomass biomass is estimated at 356 ± 47 t / ha [6]. To date, an estimated 438,000 plant species of economic and social importance have been recorded in the area, with more species still being discovered or cataloged [7].

The leaf area of ​​plants and trees in rainforest fluctuates around 25% as a result of seasonal changes. Foliage spread throughout the dry season when the sun is at maximum and then shrunk during the humid wet season. These changes create a carbon balance of photosynthesis and respiration [8].

Vẹt Macaw đỏ,loài bản địa của vùng nhiệt đới Nam Mỹ

Sự đa dạng về loài thực vật là cao nhất trên Trái Đất với một số nhà khoa học ước tính rằng một km² có thể chứa trên 75.000 kiểu cây gỗ và 150.000 loài thực vật bậc cao. Một km² đất rừng mưa Amazon có thể chứa khoảng 90.790 tấn thực vật còn sinh tồn. Sinh khối thực vật trung bình ước đạt 356 ± 47 tấn/ha[6]. Tới nay, ước khoảng 438.000 loài thực vật có tầm quan trọng kinh tế và xã hội đã được ghi nhận trong khu vực với nhiều loài hơn nữa vẫn đang được phát hiện hay lập danh lục[7].

Khu vực lá xanh của thực vật và cây gỗ trong rừng mưa dao động khoảng 25% như là kết quả của các thay đổi theo mùa. Tán lá xanh trải rộng trong mùa khô khi ánh nắng mặt trời là cực đại và sau đó bị thu hẹp lại trong mùa ẩm nhiều mây. Các thay đổi này tạo ra sự cân bằng cacbon giữa quang hợp và hô hấp[8].

This rainforest area also contains a number of species that may pose hazards to humans. Among the largest predators are the black caiman crocodile, jaguar and anaconda python. In the river area, electric eels can be electrically stunning or deadly, while tiger fish can also bite and injure [9]. A series of toxic frogs show their fatty acids through their flesh. There are also a wide range of parasites and pathogens. Devil bats live in rainforests and can spread the rabies virus [10]. Diseases such as malaria, yellow fever, and dengue hemorrhagic fever may also be present in the Amazon.

Trăn Anacoda,được mệnh danh là quái vật rừng Amazon thu hút khách du lịch

Khu vực rừng mưa này cũng chứa một số loài có thể gây ra những mối nguy hiểm cho con người. Trong số các động vật săn mồi lớn nhất có cá sấu Caiman đen, báo đốm Mỹ và trăn anaconda. Trong khu vực sông, các loài cá chình điện có thể phóng ra điện gây choáng hay làm chết người, trong khi cá hổ cũng có thể cắn và làm người bị thương[9]. Hàng loạt loài ếch tên độc tiết ra các chất độc ancaloit ưa mỡ qua thịt của chúng. Tại đây cũng có hàng loạt các loài sinh vật ký sinh và các tác nhân truyền bệnh dịch. Các loài dơi quỷ sinh sống trong các rừng mưa và có thể lan truyền virus bệnh dại[10]. Các bệnh như sốt rét, sốt vàng da và sốt xuất huyết Dengue cũng có thể bị nhiễm phải trong khu vực Amazon.

Vậy là đã hết rồi,lần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về việc chặt phá rừng và bảo tồn,thay đổi khí hậu có ảnh hưởng gì tới rừng Amazon nha!Bye bye các bạn

Nguồn:Wikipedia

Thanks you for reading

1 năm trước

35 Nhận xét


https://www.duolingo.com/naluna_nalu

bn nên cho thêm nhiều ảnh hơn nữa cho nó sinh động

1 năm trước

https://www.duolingo.com/_pasta_
_pasta_
 • 17
 • 14
 • 7
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 110

duoc do

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Una.Lp

~!!!Lờ ai lai - Like.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Kayla...-

like cho bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

thank bạn nhiều

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

cx tạm, 1like!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

bạn dis thì có,nhưng cũng mơn nhiều đã cmt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

mừn like mà, chẳng qua lúc đó mk like thì cx thấy ai dis đó chứ!!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

uk,thanks nhiều vì đã đọc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-...Dilys...-

ukm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/maimai12anime

like like vs like nha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KaDaChett

S k ghi ro nguồn ra

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lovely...Smile..

Trình bày cũng tạm Nguồn phải có đường link đi bạn!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cie_Phantomhive

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-Merci.
-Merci.
 • 13
 • 5
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Natsuri_Yuki
Natsuri_Yuki
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Natsuri_Yuki
Natsuri_Yuki
 • 25
 • 20
 • 14
 • 13

mong bn ra sớm nhiều phần nữa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Fransica.

Nguồn lỗi , This khu vực này là sao ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

bởi đây chỉ là một phần,nếu cho các bạn đường link thì sẽ lộ hết các phần còn lại

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Fransica.

This khu vực là sao ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

đã sửa rồi bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/.Fransica.

uk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/emben3

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/yeufamily

great

1 năm trước

https://www.duolingo.com/fairyfanta

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/....LinYujin....

Oh......it's really useful and interesting.....thanks for sharing and 1 like for you......! ¶°¶

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

thanks you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vquyen.E.R

like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

thanks bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KingDeadpool123

hay^^. +1like

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/princes1902

very good!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! like for you

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

thanks ban

1 năm trước

https://www.duolingo.com/miyoko_chan

hi, bài bạn hay đó. mấy hình dễ thương nhìn muốn khóc vì cảm động. Chắc là mình có duyên với động vật, bn bao nhiêu tuỏi ui mình kết bạn nha.Mình 13 tuổi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Doraemon-Chan

cảm ơn bạn nhìu

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.