"She will try your dress."

แปลว่า:เธอจะลองชุดกระโปรงของคุณ

June 29, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JojiJo2

ตัวอักษรที่ให้มาไม่พอกับเฉลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย