"My parents play tennis."

แปลว่า:พ่อแม่ของฉันเล่นเทนนิส

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Ramuness

ผู้ปกครองของฉันเล่นเทนนิส?

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย