"What did she add?"

แปลว่า:เธอได้เพิ่มอะไร

June 30, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SdDA7

จะให้แปลว่าอะไรครับ


https://www.duolingo.com/profile/SdDA7

ตอบตามเฉลยยังผิดเลยครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย