"Whatdidsheadd?"

แปลว่า:เธอได้เพิ่มอะไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/SdDA7

จะให้แปลว่าอะไรครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SdDA7

ตอบตามเฉลยยังผิดเลยครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย