"Do you have another friend?"

แปลว่า:คุณมีเพื่อนอีกหนึ่งคนไหม

July 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Amejung

มีปัญหาที่ระบบ! ตอบตรงคำตอบแต่ยังผิด!


https://www.duolingo.com/profile/KomkitPras

ไม่ผ่านเหมือนกันครับ


https://www.duolingo.com/profile/JirawatTac

คุณมีเพื่ออีกคนไหม ได้เหมือนกันครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย