"Monday is a day."

แปลว่า:วันจันทร์เป็นวัน

July 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Shine758517

วันนี้เป็นวันจันทร์,วันจันทร์คือวันนี้


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

That sounds more like "Today is Monday, Monday is today"


https://www.duolingo.com/profile/penny718445

ตอบถูกแต่กุงงว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NATNA5

งงกับคำถาม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย