"Monday is a day."

แปลว่า:วันจันทร์เป็นวัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Shine758517

วันนี้เป็นวันจันทร์,วันจันทร์คือวันนี้

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

That sounds more like "Today is Monday, Monday is today"

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/penny718445

ตอบถูกแต่กุงงว่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NATNA5

งงกับคำถาม

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย