"Monday, Tuesday and Wednesday"

แปลว่า:วันจันทร์ วันอังคาร และ วันพุธ

July 1, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/npka

จันทร์ อังคาร และพุธก็ได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/Cas975826

What sense does it make NOT to have วัน in front of จันทร์​ except to confuse???


https://www.duolingo.com/profile/1g6d1

เราไม่เว้นวรรคก็ผิดอ่ะ วันจันทร์ วันอังคารเเละวันพุธ =3=


https://www.duolingo.com/profile/Keeauto

เว้นวรรคยังไง ทำไม่ได้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย