1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "I am not selfish."

"I am not selfish."

Translation:Tôi không ích kỷ.

July 2, 2017

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/buasangmaytinh

Selfish people are icky!


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

In Vietnamese, these two words have different meanings: : ích kỉ (selfish) : chỉ nghĩ lợi ích cho riêng cá nhân mình <> Khờ khạo (icky) : ngờ nghệch, không khôn ngoan.


https://www.duolingo.com/profile/SheTuti

I love how this sentence sounds xD

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.