"You will not cook."

แปลว่า:คุณจะไม่ทำอาหาร

July 2, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natkamolya

ข้อที่ต่อจากข้อนี้มันหายไปตัวนึง ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ฉันไปต่อไม่ได้ ฉันอยากจไไปต่อมากๆ


https://www.duolingo.com/profile/Neun12

You will do not cook


https://www.duolingo.com/profile/tatcha4

You not เธอ you mean คุณ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย