1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Chúng tôi là phụ nữ và chúng…

"Chúng tôi phụ nữ chúng tôi bình đẳng với những người đàn ông."

Translation:We are women and we are equal to men.

July 2, 2017

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/okorz001

Tôi đòng ý và ủng họ các bạn!


https://www.duolingo.com/profile/tangentmonkeys

"Chúng tôi là phụ nữ và chúng tôi bình đẳng với đàn ông"

Sometimes I wonder if they just put an English sentence into Google translate then pop it up here...

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.