"What do they do at the gym?"

แปลว่า:พวกเขาทำอะไรฟิตเนส

July 3, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/weerapong1

ขนาดคำว่าที่


https://www.duolingo.com/profile/Patcharasu

ขาดคำว่า "ที่" โรงยิม


https://www.duolingo.com/profile/NoraphatCh

พวกเขาทำอะไรที่โรงยิม หรือ พวกเขาทำอะไรที่ฟิตเนส

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย