"Tôi thích những màu này."

Dịch:I like these colors.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BinhDang2018

Số ít: this: gần <-> that: xa ----------------------- số nhiều: these: gần <-> those: xa

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuilaphuvuong

This colors sai à mn?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

"This" chỉ đi với danh từ đếm được số ít, trong khi đó "colors" là danh từ đếm được số nhiều, nên phải là "these" nhé bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1019

i enjoy these colors. không được sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/neit.nguyen

cấu trúc câu này như nào nhỉ mọi người?

9 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.