"I listen to the radio every night."

แปลว่า:ฉันฟังวิทยุทุกคืน

July 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DokkeoKeovongsa

I thought that it ture


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย