"My uncle will give me an orange."

แปลว่า:คุณลุงของฉันจะให้ส้มผลหนึ่งฉัน

July 5, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/walkinpeony

คุณลุงของฉันจะให้ส้มผลหนึ่งแก่ฉัน


https://www.duolingo.com/profile/Iris556383

คุณลุงของผมจะให้ส้มผมหนึ่งผล


https://www.duolingo.com/profile/mtzQ9

คุณลุงของฉันจะให้ส้มฉันหนึ่งผล


https://www.duolingo.com/profile/Nongluk3

ลุงของฉันจะให้ส้มฉันหนึ่งผล

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย