"The airplane is blue."

แปลว่า:เครื่องบินลำนี้สีน้ำเงิน

July 6, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DelbugTos

ตอบว่า เครื่องบินลำนั้นสีฟ้า เฉลย เครื่องบินลำนั้นฟ้า น่าจะถูกเหมือนกันนะครับ แต่ผิด

July 6, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย