"She is talking to you."

แปลว่า:เธอกำลังพูดกับคุณอยู่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/BoonsermPh

ไรวะ เดี๋ยว she แปลว่า เค้า you แปลว่า เธอ ใช่แน่นะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Iris556383

ต้องเป็นเธอกำลังพูดกับคุณอยู่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Bourne806059

แม่งมั่วมาอีกละ!!!

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย