"Thank you for the answer."

แปลว่า:ขอบคุณสำหรับคำตอบ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nalinan

ตอบไปว่า ขอบคุณสำหรับคำตอบ แต่ผิด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TimeJammy

เขาให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครับ

ห้วยยยย

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/lextarka
  • 14
  • 13
  • 9
  • 8
  • 7

What is wrong with my answer again??

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MFM114

Thank you for the answer

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย