"Yotengounasartén."

翻译:我有一口锅。

1 年前

5 条评论


https://www.duolingo.com/AngeCI
AngeCI
 • 25
 • 23
 • 20
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 949

“一口鍋”是方言吧,“一口”不是形容食物的嗎?

1 年前

https://www.duolingo.com/tiffany404676

都有吧?

1 年前

https://www.duolingo.com/AngeCI
AngeCI
 • 25
 • 23
 • 20
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 949

至少我的第一反應是“一隻鍋”。

1 年前

https://www.duolingo.com/rassi13
rassi13
 • 17
 • 148

我有一個鍋子

2 个月前

https://www.duolingo.com/Noki242440
Noki242440Plus
 • 16
 • 11
 • 8
 • 5
 • 5
 • 131

我也覺得是我有一個鍋子

1 个月前
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!