"Whatdoeshehavetoadd?"

แปลว่า:เขาต้องเพิ่มอะไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nat396070

ไม่ใช้ has เหรอคะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Gurce
Gurce
  • 20
  • 12
  • 9
  • 9

"have" is correct for this sentence. As a conversational example:

  • Person1: Does he have a cat?
  • Person2: No, he has a dog
1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย