"That skirt is cheaper than mine."

แปลว่า:กระโปรงตัวนั้นถูกกว่ากระโปรงของฉัน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Thanases38496

คำว่าMineในบริบทนี้ ควรจะแปลว่า"ของฉัน"ดีกว่านะครับ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย