"That skirt is cheaper than mine."

แปลว่า:กระโปรงตัวนั้นถูกกว่ากระโปรงของฉัน

July 7, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Thanases38496

คำว่าMineในบริบทนี้ ควรจะแปลว่า"ของฉัน"ดีกว่านะครับ


https://www.duolingo.com/profile/Kieran-Moore

Then you would be to say.....That skirt is cheaper than my skirt......

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย