"You want water."

แปลว่า:คุณอยากได้น้ำ

July 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/arthit8

Want แปลว่า ต้องการ ไม่ได้เหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/Gurce

เท่าที่ผมทราบเป็นอย่างนี้นะครับ

  • Want = เอา/อยาก/อยากได้
  • Need = ต้อง/ต้องการ

https://www.duolingo.com/profile/Thipsukhon

I want you = ฉันเอาคุณ / ฉันอยากคุณ / ฉันอยากได้คุณ / ฉันต้องการคุณ?


https://www.duolingo.com/profile/MicRungrod

แปลแบบนี้ก็ได้ด้วย


https://www.duolingo.com/profile/Muaylil

อ่อค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/NATNA5

คุณเอาน้ำ 55


https://www.duolingo.com/profile/MahaSiri

แปลว่า ฉันต้องการน้ำ น่ะถูกแล้ว ให้ไอ้พวกไม่ค่อยแตกฉานภาษาไทยมาแปลมันก็เฉลยอย่างนั้นแหละ


https://www.duolingo.com/profile/ParichatJi2

Want หมายถึง อยากได้ Need หมายถึง ต้องการ I get it!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน