"She hears us."

แปลว่า:เธอได้ยินพวกเรา

July 8, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/arthit8

She ต้องเป็น เธอหรือหล่อน ไม่ใล่เหรอครับ


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap1

เธอก็ได้หล่อนก็ได้ ใช้แทนผู้หญิง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย