"Youhavebread."

แปลว่า:คุณมีขนมปัง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WinSympth

ตัวอักษรไมครบจะให้ตอบไงครับท่าน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/bambam.tan

น. ไม่มีจะให้ตอบอะไรล่ะค่ะ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KanyaratPh

Youใช้ have แล้วทำไม Heใช้has

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/RoseKajorn

Have ใช้กับประธานพหูพจน์ (I you we they) has ใช้กับประธานเอกพจน์ (he she it) ค่ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/nutji

บางคนต้องเขียน คำว่า คุณ เป็น คุน แน่เลย

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย