"Howmuch?"

แปลว่า:เท่าไหร่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KrissanaPi

เท่าไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SucheeraYa

เท่าไหร่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LiverLiver1

เท่าไร

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/oHWq10

เท่าไหร่ทำไมไม่ถูก

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย