"We need actions, not words."

แปลว่า:พวกเราต้องการการกระทํา ไม่ใช่คําพูด

July 10, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Phatsin

ให้พิมพ์อย่างนี้ครับ ทํ+า คํ+า


https://www.duolingo.com/profile/fon775352

เป็นอีกแล้วคำตอบถูกต้องแต่กับไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/y7Uq1

เป็นบ่อยมาก


https://www.duolingo.com/profile/Rungsidhav

ยังไม่แก้ไขเลยค่ะ 1/4/18


https://www.duolingo.com/profile/PhennyKham

ตอบถูกแต่ บอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/LieghYoung

หนีมาจากอีกหมวดมาเจออีกหมวด....


https://www.duolingo.com/profile/UbonLao

ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Rchai.thai

ตอบถูกแล้ว แต่เฉลยให้ผิด..รบกวนแก้ไขด้วยนะคะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย