"Weneedactions,notwords."

แปลว่า:พวกเราต้องการการกระทํา ไม่ใช่คําพูด

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/fon775352

เป็นอีกแล้วคำตอบถูกต้องแต่กับไม่ผ่าน

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 562

เป็นบ่อยมาก

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/panuwat15

good

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Rungsidhav

ยังไม่แก้ไขเลยค่ะ 1/4/18

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PhennyKham

ตอบถูกแต่ บอกว่าผิด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LieghYoung

หนีมาจากอีกหมวดมาเจออีกหมวด....

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phatsin

ให้พิมพ์อย่างนี้ครับ ทํ+า คํ+า

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย