1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "I distinguish the cow from t…

"I distinguish the cow from the buffalo."

Translation:Tôi phân biệt con bò với con trâu.

July 11, 2017

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/hoatrang5

hic sao nghĩa đúng lại khác với từ vậy :(((

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.