"They did not leave my house."

แปลว่า:พวกเขาไม่ได้ออกจากบ้านของฉัน

July 11, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/FONCHOMPUN

พวกเขาไม่ได้ออกจากบ้านของผมไป


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

ยังได้กดเลยตอบได้ทันทีเฉย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย