https://www.duolingo.com/profile/VinTrnTmAn

( Song ngữ Việt - Anh ) Truyền thuyết về 12 chòm sao ( Part 3 )

  • Nhân Mã - Sagittarius (November 22 - December 21) (22 Tháng Mười Một - 21 Tháng Mười Hai )

Chòm sao Sagittarus (Arches) là để tưởng nhớ nhân vật thần thoại Chiron, kẻ tử tế và dễ thương nhất của dòng tộc Centaurs có hình dạng nửa người nửa ngựa. Dù đa số thành viên dòng tộc này rất bạo lực và đần độn, Chiron lại khá khôn ngoan, biết thương người và có thể dạy dỗ người khác. Anh là thần vì có mẹ là con gái của thần biển Oceanus và cha là Kronos.

Chiron từng dạy học cho các anh hùng Hy Lạp Achilles và Jason. Nổi tiếng nhưng Chiron sống trong một hang động ở vùng nông thôn. Không may, Heracles bắn tên trúng nhầm Chiron khi anh đang ra tay tiêu diệt những con ác thú nửa người độc ác tàn phá núi rừng và anh rất hối tiếc việc đã làm. Chiron dùng mọi kỹ năng y học để chữa vết thương nhưng thất bại vì mũi tên tẩm nọc độc của Lernean Hydra, con rắn nhiều đầu. Vì là thần, Chiron chỉ đau đớn chứ không chết, dù anh muốn chết. Prometheus chứng kiến thảm kịch này và tìm cách giúp anh bằng cách biến Chiron từ thần thành người để anh có thể rời mặt đất đi đến thiên đường, biểu tượng bằng chòm sao Nhân Mã.

Sagittarus (Arches) is a tribal mythical character, Chiron, the kindest and most lovable of the Centaurs, half-horseed. Although the majority of this lineage is very violent and dull, Chiron is quite wise, loving and able to teach others. He is the god of being the daughter of Oceanus and his father Kronos.

Chiron taught Greek Achilles and Jason heroes. Famous, Chiron lives in a cave in the countryside. Unfortunately, Heracles shot his wrongly shot Chiron when he was about to destroy the vicious devil who devastated the mountains and he regretted doing so. Chiron uses all his medical skills to heal the wounds but fails because of the poisoned arrows of Lernean Hydra, the multi-headed snake. As a god, Chiron was only suffering, not dying, though he wanted to die. Prometheus witnessed this tragedy and sought to help him by making Chiron from the goddess so that he could leave the earth to go to heaven, symbolized by the constellation Sagittarius.

  • Capricorn - Ma kết (December 22 - January 19) ( 22 Tháng 12 - 19 Tháng Một)

Capricorn hay dê biển (Seagoat) là hình ảnh của nam thần xứ Babylon, đầy quyền năng tên là Ea. Ông có nửa dưới cơ thể là cá, đầu và mình dê. Ban đêm, vị thần sống trong đại dương nhưng mỗi ngày đều ngoi lên để canh giữ đất liền.

Nhưng thần thoại Hy Lạp không nói đến dê biển mà nói đến Pan, một bán thần (demigod) có nửa trên là người nửa dưới là dê. Ông là con của thần Hermes và một nữ thần rừng (Nymph). Khi Pan ra đời, nữ thần hét lên vì khiếp sợ và bỏ chạy mất trong khi Hermes thương đứa con dị dạng, đưa nó lên Olympus nơi các vị thần khác cũng thích cậu bé. Từ đó Pan trở thành vị thần của các mục đồng và gia súc, gánh vác trách nhiệm của cha. Anh không ở lại Olympus mà thích sống trong những bóng cây trên núi. Chính Pan đã ban cho vua Midas khả năng sờ vào vật gì vật ấy biến thành vàng.

Capricorn or sea goat (Seagoat) is the image of Babylonian goddess, powerful named Ea. He has the lower half of the body is fish, head and goat. At night, the gods live in the ocean but each day they rise to guard the mainland.

But Greek mythology does not refer to sea goats, but to Pan, a semi-demigod is the lower half of the goat. He was the son of Hermes and a forest goddess (Nymph). When the Pan was born, the goddess screamed in horror and ran away while Hermes loved her deformed child, bringing it to Olympus where other gods also liked him. Since then Pan became the god of the shepherds and cattle, assuming the responsibility of his father. You do not stay in Olympus but prefer to live in the shade of trees in the mountains. Lord Pan gave King Midas the ability to touch something that turned into gold.

  • Bảo bình - Aquarius (January 20 - February 18) (20 Tháng 1 - 18 Tháng 2)

Trong nhiều nền văn hoá cổ đại, kể cả Babylon, Ai Cập và Hy Lạp, có một vị thần tên “Thần mang nước” hay “Thần đổ nước”. Nước đã cưu mang và duy trì sự sống, do đó quyền lực làm cho nước đổ xuống từ thiên đường nằm trong số quyền năng được con người cổ đại tôn kính nhất.

Theo thần thoại Hy Lạp thì Zeus là “Thần mang nước”. Trong cương vị chúa tể của các vị thần, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là tạo ra bão. Chòm sao Aquarius là biểu tượng cho “Thần mang nước Zeus”.

Một thần thoại khác lại nói đến Deucalion, người sống sót duy nhất trong trận Đại hồng thủy và “Thời đại đồ sắt” trong thần thoại Hy Lạp. Ở thời đại này con người cũng tàn bạo như thú dữ giết chóc lẫn nhau, bất kể cha con. Lời giáo huấn của thần thánh không có giá trị gì với họ. Thất vọng, Zeus tạo ra trận lụt lớn trên trái đất, giết chết mọi người trừ Deucalion và vợ Pyrrha (Trong chuyến thăm trái đất cuối cùng, Zeus thấy cặp vợ chồng này dù sống trong túp lều đơn sơ không có đủ thức ăn, vật dụng vẫn cung cấp đầy đủ thức ăn chỗ ở cho mình nên ông mới cho họ sống qua trận lụt) đồng thời giúp họ tạo ra chủng tộc người mới mạnh hơn và có đạo đức. Deucalion chính là “Người mang nước” đặc trưng bằng chòm sao Aquarius.

In many ancient cultures, including Babylon, Egypt and Greece, there was a god named "God of Water" or "Spirit of Water". Water holds and sustains life, so the power to make water fall from heaven is among the most revered ancient human power.

According to Greek mythology, Zeus is the "god of water". As the lord of the gods, one of his most important tasks was to create storms. Aquarius constitutes the symbol for Zeus.

Another mythology refers to Deucalion, the sole survivor of the Great Plague and the Iron Age in Greek mythology. In this age people are as brutal as predators kill each other, regardless of father and son. Divine teachings have no value to them. Frustrated, Zeus creates a great flood on Earth, killing everyone except Deucalion and his wife Pyrrha. (During the final Earth visit, Zeus sees that despite being in a simple hut without the food, The supplies still provide enough food for them so he lets them live through the floods) and helps them create a stronger and virtuous new race. Deucalion is the "water carrier" featured in the constellation Aquarius.

  • Song Ngư - Pisces (February 19 - March 20) (19 Tháng 2 - 20 Tháng 3)

Chòm sao này liên kết với Aphrodite, nữ thần sắc đẹp và con trai Eros, thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp.

Ngày nọ, hai người đang đi dọc bờ sông thì con quỷ Typhon thình lình ngoi lên lên mặt nước định hủy diệt họ. Typhon già nua là hậu duệ của Gaia và Tartaros hoặc của Kronos và Hera. Dù cha mẹ là ai, Typhon vẫn mạnh như một Titan hoặc như một Olympia. Mắt toé lửa cao chọc trời, Typhon không có ngón tay mà có 100 đầu rồng mọc lên từ bàn tay. Không có thần Olympia nào đủ mạnh để hủy diệt Typhon. Cách duy nhất là tránh khỏi y bằng cánh biến hình thành thú vật như cá để bơi đi. Eros và Aphrodite cũng biến thành cá, bơi vào con sông và đưa hai con các bạn cứu đưa đến nơi an toàn. Hai con cá chính là chòm sao Song Ngư có đuôi đan vào nhau để tưởng nhớ ngày chúng cứu thần sắc đẹp và tình yêu.

This constellation is associated with Aphrodite, the goddess of beauty and the son of Eros, the goddess of love in Greek mythology.

One day, as they were walking along the riverbank, Typhon suddenly appeared on the surface to destroy them. Old Typhons are descended from Gaia and Tartaros or from Kronos and Hera. No matter who your parents are, Typhon is as strong as a Titan or as an Olympian. Eyes high fire skyscraper, Typhon no finger that has 100 head of the dragon sprouting from the hand. There is no Olympian god enough to destroy Typhon. The only way is to avoid the wings with the animal form as fish to swim away. Eros and Aphrodite also transformed into fish, swam into the river and sent their two children to a safe place. The two fish are the constellations Pisces have knit tails together to commemorate the day they save the gods beauty and love.

~ By: Me ~

July 12, 2017

5 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/Ji...min1310

lai

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/e7drik

like lun

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Zhao_LiYing

like

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hataydep

sao chỉ có 3 chòm sao thôi vậy

July 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/VinTrnTmAn
July 15, 2017
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.