"They say no."

แปลว่า:พวกเขาพูดว่าไม่

July 12, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ze7venz

They ควรแปลว่า พวกเขา


https://www.duolingo.com/profile/SathapornL

เขา is a single but they must use พวกเขา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย