"Theysayno."

แปลว่า:พวกเขาพูดว่าไม่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ze7venz

They ควรแปลว่า พวกเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SathapornL

เขา is a single but they must use พวกเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย