Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They say no."

แปลว่า:พวกเขาพูดว่าไม่

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ze7venz

They ควรแปลว่า พวกเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/SathapornL

เขา is a single but they must use พวกเขา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา