"I eat pasta."

แปลว่า:ฉันกินพาสต้า

July 13, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Puifai9

พิมพ์ถูกต้องแล้ว แต่ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/MantanaGan

พลาสกับพาส

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย