"The magazine is about the wine."

แปลว่า:นิตยสารเกี่ยวกับไวน์

July 14, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tu.8zPhLwcZz94fH

มันก็แปลแบบนี้ได้นะคะ...

July 14, 2017
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย