"She is studying English."

แปลว่า:เธอกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่

July 15, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ohmiboyz

English ในที่นี้ควรจะหมายถึง "ภาษาอังกฤษ" มากกว่าที่จะใช้คำว่า "อังกฤษ" เฉยๆครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน