"He listened to both sides."

แปลว่า:เขาฟังทั้งสองฝ่าย

July 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Moo143785

ให้สระมาผิด ให้ไม่ครบ ก็ตอบไม่ถูกเด้อ - -


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย