"I have salt and water."

แปลว่า:ฉันมีเกลือและน้ำ

July 18, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nookkie3

ทำไมไม่ผ่าน พิมถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/BmixNatthaphong

พิมว่าไรอะ


https://www.duolingo.com/profile/SomSom312616

ตอบถูกละทำไมไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/Sophie467863

คำตอบถูกต้องแล้ว แต่ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/TuutaSanti1

ทำไมไม่ผ่านพิมพ์ถูกหมดนะ


https://www.duolingo.com/profile/oJqb6

คืองงมาก


https://www.duolingo.com/profile/237E1

คำว่านํ้า ต้องเติมไม้โท( น้ ) ก่อนแล้วค่อยเติม ( ำ)


https://www.duolingo.com/profile/yc8O6

ขอบคุณครับ


https://www.duolingo.com/profile/suphawitch1

พิมพ์ถูกเเล้วเเต่ไม่ผ่าน


https://www.duolingo.com/profile/OHnX13

งงมากจริงๆๆ


https://www.duolingo.com/profile/PhanidaPho1

พิมถูกเเต่ไม่ผ่าน?


https://www.duolingo.com/profile/pdOx10

ผิดตรงไหน


https://www.duolingo.com/profile/anan645501

ต้องพิมสระ แ เลยค่ะ อย่าพิมสระ เ 2ตัว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย