"Theturtleeatsrice."

แปลว่า:เต่ากินข้าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/DiamondZ8

พึ่งรู้ว่าเต่ากินข้าว hahaha

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LyRd9

เต่ากินข้าว

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

ฝาฝทวา

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

.าฝ..ทใส

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/deedy19

มนฝสงส

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Phonlaphak

กับไร

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย