"I have a spider."

แปลว่า:ฉันมีแมงมุมตัวหนึ่ง

July 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/YhRU6

I น่าจะใช้ศัพท์ทางการนะคะ ผู้หญิงอ่านแล้วจะงงเอานะคะ


https://www.duolingo.com/profile/cPjU6

เราตอบเหมือนกับเธอ


https://www.duolingo.com/profile/PPJ.

ก็พิมถูกแล้วทำไมให้ผิดอะ


https://www.duolingo.com/profile/RattakornA

มึนละกู


https://www.duolingo.com/profile/MananchaiC

ตอบถูกเเต่ตรวจผิด


https://www.duolingo.com/profile/UL3j2

ลืมเติม a แค่ตัวเดียวแล้วผิดหมดเลย?


https://www.duolingo.com/profile/wittie5

ต้องมีเว้นวรรคข้างหน้า I หรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย