"Shehaswater."

แปลว่า:เธอมีน้ำ

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/kathy405510

เขาเขียนแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PPraewApha

คิดว่าฉันยังใม่รุ้เรื่อง

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MiSuKuNg

ใช่คำว่าเธอสิไม่ใช่เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Boy483202

เขา เขียนแบบนี้เปล่าเค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/PitChaz

She แปลว่า เธอ ไม่ใช่ เค้า

1 ปีที่ผ่านมา1 ปีที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/P.kaewkun

She = เธอ her = เค้า/เขา

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

she=เธอ(ประธาน), her=เธอ(กรรม)/ของเธอ; he=เขา(ประธาน), him=เขา(กรรม), his=ของเขา

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/shukree3

เธอมีนํ้า

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/shukree3

She has waterแปลว่าเธอมีนํ้า ทำไม่ยังไม่ถูก

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย