"She has water."

แปลว่า:เธอมีน้ำ

July 20, 2017

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MiSuKuNg

ใช่คำว่าเธอสิไม่ใช่เค้า


https://www.duolingo.com/profile/kathy405510

เขาเขียนแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ เค้า


https://www.duolingo.com/profile/P.kaewkun

She = เธอ her = เค้า/เขา


https://www.duolingo.com/profile/wrong20

she=เธอ(ประธาน), her=เธอ(กรรม)/ของเธอ; he=เขา(ประธาน), him=เขา(กรรม), his=ของเขา


https://www.duolingo.com/profile/PPraewApha

คิดว่าฉันยังใม่รุ้เรื่อง


https://www.duolingo.com/profile/Boy483202

เขา เขียนแบบนี้เปล่าเค้า


https://www.duolingo.com/profile/PitChaz

She แปลว่า เธอ ไม่ใช่ เค้า


https://www.duolingo.com/profile/shukree3

เธอมีนํ้า


https://www.duolingo.com/profile/shukree3

She has waterแปลว่าเธอมีนํ้า ทำไม่ยังไม่ถูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย